"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА 
      СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ"ДЕТЕЛИНА"ГР.БЯЛА  СЛАТИНА С ФИЛИАЛ ДГ С.ТЪРНАК 
  ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

  Прием и обхват на децата
         

  ІІІ. ПРИЕМ И ОБХВАТ НА ДЕЦАТА:

  Чл. 18. Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойниците, като в заявлението задължително се посочва една от формите по чл.67 от ЗПУО (целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация).

  Чл. 19. Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година с начален час – 7.30 и изпращане на децата в 13.30 ч.

   Чл. 20. В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

  1. 1.      условия и време за игра и почивка;
  2. 2.      условия и време за закуска;
  3. 3.      дейности по избор на детето.

  Чл. 21. Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.

  Чл. 22. (1)Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден.

  (2)Почасовата организация се осъществява само през учебното време.

  (3)В почасовата организация се организират основна форма, а ако продължителността на престоя на детето позволява – и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор на детето.

  (4)Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца.

  (5)Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се организират като допълнителна услуга по отглеждане на децата.

  Чл. 23. (1)Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя и проследяване постиженията на детето от детската градина в началото и в края на учебното време.

  (2)Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование.

  (3)Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

  1. 1.      копие от лична карта на родителите;
  2. 2.      декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
  3. 3.      програма за развитие на детето, която задължително съдържа:
  • избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
  • примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите за съответната възрастова група;
  • списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

  (4)Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението и анализ на документите одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.

  (5)Експертната комисия отказва да одобри включването в самостоятелна организация, когато:

  1. не представи някой от документите по ал. 3;
  2. не е осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
  3. представената програма не гарантира постигането на някоя от целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
  4. избраните методики и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

  (6)За установяване на верността на декларираните обстоятелства експертната комисия може да извършва проверки на място.

  (7)Експертната комисия може да провежда събеседване с детето и с родителите преди вземането на решението по ал. 3.

  (8)Постиженията на детето, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се определят от учители в детската градина в началото и в края на учебното време.

  (9)За провеждане на дейността по установяване на постиженията на детето, родителите осигуряват присъствието му в определен от детската градина час.

  (10)Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време не постига очакваните резултати, от следващата учебна година се включва в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищно образование по избор на родителите.

  Чл. 24. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.

         Чл.25.(1) В детска градина „Детелина“  записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места.

  (2) Приемът на децата се организира от директора на детската градина и в съответствие с Наредба № 26 на общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Бяла Слатина.

  (3) За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

          - Заявление по образец до директора на детската градина и копие  от удостоверение за раждане на детето. В заявлението родителят задължително посочва една от формите по  чл.67 от ЗПУО.

         - Комплект медицински документи, както следва:

  • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

   (4) Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина, родителите получават от директора в определените приемни дни.

        Чл.26.  ДГ”Детелина” съвместно с Община Бяла Слатина, НПО и др.заинтересовани лица си сътрудничат с цел гарантиране обхвата на децата в задължителното предучилищно образование.

   

   ТАКСИ

  XIІ.ТАКСИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЪГЛАСНО НАРЕДБА №26 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА:

        Чл. 142. За посещението на родителите в детската градина родителите ежемесечно заплащат такси.

        Чл.143. На основание Наредба № 5 на Общински съвет Бяла Слатина за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина, за детски градини  размерът на месечната такса се определя както следва: 

  1. такса за детски ясли и яслени групи към детски градини, която включва следните два компонента: 6 (шест) лв. задължителна постоянна месечна такса и 1,20 лв. (един лв. и 20 ст.) на ден за присъствие.

  2. такса за деца от 3 - годишна възраст до задължителната им предучилищна подготовка, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и за деца по чл.57, ал.2 от ЗПУО:

  2.1. при целодневна форма на организация на предучилищното образование, включва следните два компонента: 6.00 лв. задължителна постоянна месечна такса и 1,20 лв. на ден за присъствие.

  2.2. при полудневна форма на организация на предучилищното образование, включва задължителна постоянна месечна такса 6.00 лв. без право на обяд. По желание на родителите децата могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

  2.3. при почасова форма на организация на предучилищното образование, включва задължителна постоянна месечна такса 6 лв. без право на обяд. По желание на родителите децата могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

  2.4. при самостоятелна форма на организация на предучилищното образование не се събира такса.

        Чл.144. За посещение на децата 2 години преди постъпването им в първи клас в подготвителните групи на детските градини в общината през периода на учебното време на учебната година (15 септември- 31 май)

  1. при целодневна форма на организация на предучилищното образование задължителна постоянна месечна такса не се заплаща. Родителите (настойниците) заплащат само месечната такса за храна, която се образува от броя на присъствените дни, умножени по 1. 20 лв. (един лв. и 20 ст.).

  2. при полудневна форма на организация на предучилищното образование задължителна постоянна месечна такса не се заплаща, без право на обяд. По желание на родителите децата могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

  3. при почасова форма на организация на предучилищното образование задължителна постоянна месечна такса не се заплаща,  без право на обяд. По желание на родителите децата могат да обядват като заплащат такса в размер на 1,00 лв. на присъствен ден.

  4. при самостоятелна форма на организация на предучилищното образование не се заплаща такса.

           Чл.145. За допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите се заплащат следните такси:

  1. за съботно- неделни дейности през учебно и неучебно време всички деца заплащат задължителна постоянна месечна такса в размер на 15 лв. и 1.20 лв. на присъствен ден. Задължителната постоянна месечна такса се заплаща в месеца, предхождащ месеца, през който детето ще ползва съботно- неделни допълнителни услуги.

  2. за сезонни дейности при целодневна и полудневна организация на предучилищното образование всички деца  заплащат задължителна постоянна  месечна в размер на 6 лв. и 1.20 лв. на присъствен ден.

           Чл.146. Родителите заплащат такси за всяка от формите на организация на предучилищното образование, в които участва детето.

           Чл.147.  Не се заплаща такса по чл. 22, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 за:

      -  деца, на които и двамата родители са с призната инвалидност над 90 %;

      -  кръгли сираци;

      -  деца на родител, загинал при производствена авария, природно или стихийно бедствие;

      -  деца, чийто родител е загинал при изпълнение на служебния си дълг;

      -  деца със специални образователни потребности (СОП);

      -  деца с призната инвалидност над 50%;

      -  когато ДГ не работи повече от 15 работни дни.

      Чл.148. Размерът на таксата по чл. чл. 22, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се заплаща с 50% намаление за:

      - деца с един родител (полусираци);

      - еца на самотни родители („самотен родител“ е лице, който не фигурира в акта за раждане на детето);

      - деца, чийто родител е редовен студент;

      - деца, чийто родител е с призната инвалидност над 90%;

      - второ дете, посещаващо едновременно с първото едно и също или друго детско заведение в общината. Настоящата точка не се прилага, когато първото дете посещава полудневна група;

      - деца, на които единия или двамата родители получават социални помощи по чл. 9 от ППЗСП, след представяне на документ от дирекция „Социално подпомагане”, гр. Бяла Слатина. Намалението се ползва за месеците, за които родителите са подпомагани по чл. 9 от ППЗСП.

           Чл.149. При многодетни родители за първо дете се събира такса в размер на 100%, за второ – 50% от таксата по чл. 22 (2, 3 и 4), за трето и всяко следващо дете – 30% от таксата по чл. 22 (2, 3 и 4) при условие, че всички деца посещават детски заведения.

           Чл.150. При близнаци, явяващи се като първо дете в семейството, за всяко дете се заплаща такса в размер на 50% от таксата по чл. 22 (2, 3 и 4). Когато близнаците се явяват като второ дете в семейството и първото дете посещава детско заведение, за всеки близнак се заплаща такса в размер на 30% от таксата по чл. 22 (2, 3 и 4). („Близнаци“ – всяко от две или повече деца, родени от една и съща майка едновременно)

          Чл.151. Родителите не заплащат такса за присъствие по чл. 22 (2, 3 и 4) при отсъствие на детето:

             1. при условие, че те предварително писмено са уведомили директора на детското заведение (заплаща се само задължителната постоянна месечна такса).

             2. при отсъствие на детето поради заболяване, удостоверено с медицински документ (заплаща се само задължителната постоянна месечна такса).

         Чл.152. За ползване на облекченията по чл. 22, ал. ал. 6, 7 и 8 родителите (настойниците) подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.

         Чл.153. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаването на декларацията.

          Чл.154. При постъпването на детето в детска ясла или детска градина с изключение на 5 и 6 - годишните деца,  родителите внасят депозитна такса в размер на 30 лв. При отписването на детето от детското заведение тази сума се приспада от дължимата такса или се възстановява на родителите.

          Чл.155. При преместване  на дете от едно детско заведение в друго на територията на Община Бяла Слатина, родителите / настойниците задължително представят на директора на  приемащата детска градина служебна бележка, че не дължат такси в предишното детско заведение.

         Чл.156.  Заплащането на таксите се извършва от 1 до 10 число на всеки календарен месец от 7.00ч. до 15.00ч.

         Чл.157. Касиер, домакина изготвя списъци на дължимите такси за всяка група ( за всеки календарен месец и за незаплатените до момента).

         Чл.158. До първо число на всеки месец учителките изготвят списъци за присъствените дни на децата от съответната група.

         Чл.159. Учителките по групи оказват съдействие на Касиер домакина при събирането на таксите.

   Решение №227 от 31.08.2016 г./ Наредба № 5  за определянето и администрирането на местните такси и цени на  услуги на Община Бяла Слатина/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

  Заглавие на документ
  Заглавие на документ
  Примерно заглавие на документа
  Примерно заглавие на документа