Филиал - примерен текст

Годината е 1961, месец юни.Група ентусиазирани хора с подкрепата на местното управление на с.Търнак в лицето на кмета Димитър Генов и Трудово земеделско-кооперативно стопанство отварят вратите на ДГ в сградата на днешния фармацевтичен цех "Милве", за да посрещнат своите малки възпитаници.

Директор е педагожката Маргарита Даковска.Децата са разпределени в две разновъзрастови групи. От 1963 година директор става завършилата педагогическото си образование в института за детски учители в гр.Враца Николина Павлова до 1989 г. Животът в детската градина осигурява на децата реална социална среда и условия за обществен живот, където детето от предучилищна възраст изявява своя познавателен, социален и творчески потенциал.
1976 е емблематична година в историята на детската градина.Тържествено е открита многофункционалната и модерна сграда, която приютява четири групи деца от 3 до 7 годишна възраст.Тя функционира и в настоящия момент с две разновъзрастови групи.
През 1994 година се актуализира структурата на предучилищните заведения в гр.Бяла Слатина и ЦДГ"Лиляна Димитрова" с. Търнак става филиал на ЦДГ"Детелина", гр.Бяла Слатина с директор Красимира Тодорова.В периода от 1998 до 2008 година се редуват директорите- Мариета Иванова, Татяна Середа и Илинка Горанчовска.
След кратко прекъсване от м.февруари 2008 година до днес детската градина отново се ръководи от Мариета Иванова.
Децата - те са наша гордост, те са наша съдба, те са нашето бъдеще, те са нашата мисия, те са нашите очаквания, аи тези на обществото за бъдещото развитие на нацията ни, коитао трябва:
ДА ЗНАЯТ - полезни и конкретни компетентности;
ДА УМЕЯТ - да общуват и творят заедно;
ДА ПРИЛАГАТ - знанията си в конкретни и нови ситуации;
ДА ЖИВЕЯТ С ДРУГИТЕ - независимо от различията в културата, традициите, ценностите и опита;
ДА ОЦЕЛЯВАТ - и се развиват през годините.
Към днешна дата в ЦДГ с.Търнак работят учителките: Йорданка Динкова, Диана Йотова, Екатерина Банчева, Петранка Милева.Домакин Мая Тошева, готвач Галя Асенова, помощник - възпитателДаниела Стефанова, Цветелина Крумова и огняр Йото Йотов.
Екипът на детската градина бди над детството и мисли, че утре децата ще му пишат оценка за своето бъдеще, за това какво са дали на всяко дете, за да успее в училище и в живота.
Да съхраним най-истинската , най-чистата искрица на живота - детската душа-залог за нашето бъдеще.