"ЩАСТЛИВ ДОМ ЗА ИГРИ, ЗНАНИЯ, ОБИЧ И ДЕТСКИ МЕЧТИ"

 • Д -
  Държим детето да се        чувства личност!
 • Е -
  Естетична, позитивна        образователна среда!
 • Т -
  Традиционни и съвременни        методи на обучение!
 • Е -
  Ефективност, качество!
 • Л -
  Любознателност, лоялност,        толерантност!
 • И -
  Иновации, творчество!
 • Н -
  Направеното днес още        по-добре утре!
 • А -
  Актуална, личностна        готовност за училище!
Нашия екип
Нашия екип
 • Химн на ДГ "Детелина" Бяла Слатина
 • Страници

  За контакти с нас

  Училищно настоятелство

  Училищното настоятелство към ДГ”Детелина", гр.Бяла Слатина е основано през 2012 г. То подпомага всички дейности на детското заведение.Ръководство и представители на УН са в непрекъсната комуникация и тясно сътрудничество за постигане на общи цели.Те са обединени около основната мисия на детската градина за качествено обучение, възпитание, игра и труд на децата.
  Училищното настоятелство се старае в максимална степен да подпомага  дейността на ДГ”Детелина", гр.Бяла Слатина.

   СЪСТАВ НА „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО”ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА «ДЕТЕЛИНА» ГР. БЯЛА СЛАТИНА

   1. Председател УН - Мариела Калчева
   2. Касиер на Съвета - Деница Петрова
   3. Заместник – председател на Съвета - Илияна Петрова
   4. Заместник – председател на Съвета  - Деница Георгиева
   5. Член на Съвета - Диана Димитрова
   6. Секретар на Съвета - Павлина Евгениева Кръстева-Горанова
   7. Член на Съвета - Мариета Иванова

   

  УСТАВ

  НА  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА «ДЕТЕЛИНА» ГР. БЯЛА СЛАТИНА”, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ В ГР. БЯЛА СЛАТИНА НА  20. 01. 2012 ГОДИНА 

  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  І.І.СТАТУТ
  Чл. 1. (1) Училищно настоятелство на детска градина „Детелина”, гр. Бяла Слатина е независимо, доброволно сдружение за подпомагане на образователно - възпитателния процес, стопанското и материално осигуряване на детската градина.
            (2) Училищното настоятелство е създадено като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, като дейността му е организирана при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и настоящия Устав. 
            (3) Настоятелството е юридическо лице, отделно от членовете си.
  І.ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
  Чл. 2. (1) Наименованието на Училищното настоятелство е “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА «ДЕТЕЛИНА» - ГР. БЯЛА СЛАТИНА”.
            (2) Наименованието на Училищното настоятелство, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано настоятелството, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на настоятелството. 
  І.ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
  Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл.Враца, ул. “Хаджи Димитър ” № 116.
  І.ІV.СРОК
  Чл. 4.  Училищното настоятелство не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
  І.V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
  Чл. 5. Училищното настоятелство осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се обединяване усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на образователно – възпитателния процес, стопанското и  материално осигуряване на  ДГ «Детелина».
  І.VІ.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
  Чл. 6.  Основни цели на Училищното настоятелство са :
  1. подпомагане на развитието на детската градина.
  2. участие в решаването на текущи проблеми на детската градина.
  3. указване на съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина.
  І.VІІ.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВОТО
  Чл. 7.  Средствата, с които Училищното настоятелство ще постига своите цели, са:
  1. обсъждане и внасяне на предложения пред съответните органи за развитието и решаването на текущи проблеми на детската градина;
  2. оказване на съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, като контролира целесъобразното им разходване;
  3. подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина;
  4. участва при избора на учебни помагала и пособия, по които ще се реализира образователния процес, и при възможност осигурява закупуването им;
  5. съдейства на ръководството на детската  градина в организирането и подобряването на детското хранене, социално - битовите условия на децата, при решаването на транспортни проблеми, свързани със сигурността на персонала и възпитаниците на детската градина;
  6. подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата и техните родители;
  7. подпомага ръководството и общинските органи за осъществяване на задължително предучилищно обучение;
  8. съдейства за организирането на дейности свързани с отдих, спорт и туризъм на децата;
  9. организира обществеността за подпомагане на детската градина;
  10. организира и подпомага обучението  на родителите  по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
  11. подпомага социално слабите деца , както и деца с изявени способности;
  12. участва в проекти съвместно с други настоятелства на детски заведения, както и училищни такива, свързани с основните цели на настоятелството;
  13. съдейства за личностното изграждане и цялостното повишаване културното ниво на възпитаниците на ДГ”Детелина”, чрез създаване и постоянно разширяване на контакти с културни и обществени институти, музеи, детски театри, галерии.
  14. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета.
  І. ЧЛЕНСТВО
  ІІ.І.ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
  Чл. 8. (1) Членуването в Училищното настоятелство е доброволно. 
            (2) Член на Училищното настоятелство може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на настоятелството и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.
  Чл. 9.  Всеки член на Училищното настоятелство има право:
  1. да участва в дейността и в работата на Общото събрание;
  2. да бъде избиран в неговия орган на управление;
  3. да осъществява контрол върху работата на Училищното настоятелство;
  4. да бъде информиран за дейността на Училищното настоятелство;
  Чл. 10.  Всеки член на Училищното настоятелство е длъжен:
  1. да спазва Устава на Училищното настоятелство и да работи за постигане на неговите цели;
  2. да работи за увеличаване на имуществото на Училищното настоятелство и издигане на неговия обществен авторитет.
  3. да оказва активно съдействие и да дава своя принос за реализиране целите на настоятелството според специфичните си възможности - професия, образование, обществено положение, материално състояние и др.;
  4
  . да заплаща дължимия, определен месечен членски внос от 2 лв. в срок до края на всеки месец за всяка финансова календарна година. Чл. 11.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно.
  ІІ.ІІ. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
  Чл. 12.  Членовете на Училищното настоятелство се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Съвета на настоятелите, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание.  Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
  ІІ.ІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
  Чл. 13.  (1) Членството се прекратява:
  1.  с едностранно волеизявление до Настоятелството;
  2.  със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
  3.  с изключване;
  4. с неплащане на членския внос в указания в Устава срок и размер.
              (2) Решението за изключване се взема от Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Училищното настоятелство.
  ІІІ. ИМУЩЕСТВО
  Чл. 14. Имуществото на Училищното настоятелство се състои от пари, вещи, имоти, ценни книжа, право върху интелектуална собственост и др.
  Чл. 15.  Приходите се формират от доброволни вноски на настоятелите, наеми, имоти, лихви, дарения от юридически и физически лица и др.
  Чл. 16. (1) Средствата на Училищното настоятелство се изразходват за реализиране на неговите цели и задачи. Имуществото на Училищното настоятелство се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.
             (2) По решение на Общото събрание членовете на Училищното настоятелство могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание.  В решението си Общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските. 
  ІV. УПРАВЛЕНИЕ
  ІV.І. ОРГАНИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
  Чл. 17. (1) Органите на Настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите.
               (2) Членовете на Съвета на настоятелите се състои от 7 члена, които се избират от Общото събрание за срок от 4 години.
  ІV.ІІ. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
  Чл. 18. (1)  В Общото събрание участвуват всички членове на Училищното настоятелство. Членовете на Училищното настоятелство участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.
              (2) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Училищното настоятелство, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
              (3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. 
              (4) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.
  ІV.ІІІ. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
  Чл. 19.  Общото събрание:
  1. изменя и допълва Устава на Училищното настоятелство;
  2. приема други вътрешни актове;
  3. взема решение за прекратяване на Училищното настоятелство;
  4. приема и изключва членове;
  5. избира и освобождава членовете на Съвета на настоятелите;
  6. азначава и освобождава регистрирани одитори;
  7. одобрява годишния финансов отчет;
  8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Училищното настоятелство, освен в случай на несъстоятелност;
  9. разглежда жалби срещу решения на Съвета на настоятелите за прекратяване на членство;
  10. взема решение за участие в други организации;
  11. приема основните насоки и програми за дейността на Училищното настоятелство;
  12. приема бюджета;
  13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
  14. приема отчета за дейността на Съвета на настоятелите;
  15. отменя решения на Съвета на настоятелите, когато противоречат на закона и Устава на Училищното настоятелство;          
  ІV. ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
  Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. 
              (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на настоятелите - извънредно Общо събрание.
  ІV.V.СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
  Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на настоятелите.  То може да се свиква по искане на една трета от членовете на Училищното настоятелство.
              (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Съвета на настоятелите не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Училищното настоятелство по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
              (3) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
  ІV.VІ. ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ
   Чл. 22.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Училищното настоятелство най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.  При поискване те се представят на всеки член.
  ІV.VІІ. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
  Чл. 23. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители.  Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
               (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
  ІV.VІІІ. КВОРУМ
  Чл. 24.  Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.  При липса на кворум Съвета на настоятелите насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
  V.ІХ. ПРАВО НА ГЛАС
  Чл. 25.  Всички членове имат право на един глас.
  ІV.Х. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
  Чл. 26.  Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
  1. предявяване на искове срещу него;
  2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Училищното настоятелство;
  3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
  ІV.ХІ. МНОЗИНСТВО
  Чл. 27. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
               (2) За решенията по чл. 19, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
  ІV.ХІІ. РЕШЕНИЯ
  Чл. 28. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
              (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
  ІV.ХІІІ. ПРОТОКОЛ
  Чл. 29. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.
              (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
              (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
  ІV.ІХ. СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
  Чл. 30. (1) Настоятелството се управлява от Съвет на настоятелите и представлява от Председателя.
              (2) Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.
              (3) Съвета на настоятелите е в състав от 6 (шест) члена, които са членове на Училищното настоятелство.
              (4) Първият Съвет на настоятелите, определен в учредителния протокол в състав от шест члена, е с мандат от четири години.
              (5) Членовете на Съвета на настоятелите могат да бъдат преизбирани без ограничение.
  Чл. 31. Членовете на Съвета на настоятелите трябва да:
  1.имат постоянно местоживеене в страната;
  2.притежават подходяща професионална квалификация и опит;
  3.не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
  ІV.Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
  Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на настоятелите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите.
              (2) Членовете на Съвета на настоятелите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Училищното настоятелство и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.
              (3) Съвета на настоятелите приема правила за работата си.
              (4) Съвета на настоятелите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Училищното настоятелство.
              (5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
              (6) Съвета на настоятелите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Училищното настоятелство.
              (7) Съвета на настоятелите определя реда и организира извършването на дейността на Училищното настоятелство.
              (8) Съвета на настоятелите подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Училищното настоятелство.
              (9) Съвета на настоятелите подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
              (10) Съвета на настоятелите осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
              (11) Съвета на настоятелите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
  ІV. ХІ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
  Чл. 33. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Съвета на настоятелите, лично или представлявани от друг член на Съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
               (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
               (3) Съвета на настоятелите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
  Чл. 34.  Съвета на настоятелите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Училищното настоятелство при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
  ІV. ХІІ. ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
  Чл. 35. (1) Членовете на Съвета на настоятелите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Училищното настоятелство и дават гаранция за своето управление.
              (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
  V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
  V. І.ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
  Чл. 36.  Ежегодно до края на месец февруари Съвета на настоятелите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.
  V.ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Чл. 37.  В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Настоятелството и се разяснява годишният финансов отчет.
  V.ІІІ. НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОДИТОРИ
  Чл. 38. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
              (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Съвета на настоятелите.
  V. ІV. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
  Чл. 39.  Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Съвета на настоятелите, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.
  V. V. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ
  Чл. 40.  Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Настоятелството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
  V.VІ. ДИВИДЕНТИ
  Чл. 41.  Училищното настоятелство не разпределя печалба.
  V.VІІ. КНИГИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
  Чл. 42. (1) На заседанията на Общото събрание и на Съвета на настоятелите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от председателя на съответния орган.  Членовете на Училищното настоятелство и членовете на Съвета на настоятелите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
               (2) Настоятелството води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.
  VІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
  VІ.І.ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
  Чл. 43.  Училищното настоятелство се прекратява:
  1.  по решение на Общото събрание.
  2.  при обявяването му в несъстоятелност.
  3. с решение на окръжния съд по седалището на настоятелството в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
  Чл. 44. (1) При прекратяване на училищното настоятелство се извършва ликвидация.
              (2) Ликвидацията се извършва от Съвет на настоятелите при спазване изисквонията на българското законодателство.
  VIІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 45.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  Чл. 46.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за народната просвета.
   
  Настоящият устав е приет от всички присъствали учредители на  Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА «ДЕТЕЛИНА» ГР. БЯЛА СЛАТИНА”, състояло се на 20. 01. 2012 год., в уверение на което същите са положили своя подпис под Устава.
    
              УЧРЕДИТЕЛИ:              
  1. Мариета Иванова Иванова
  2. Анелия Симеонова Гечева
  3. Павлина Евгениева Кръстева-Горанова
  4. Вероника Георгиева Гетова
  5. Красимира Бориславова Цветанов
  6. Меглена Иванова Бешовишка
  7. Елизабет Юлиянова Емилова
  8. Гергана Николова Беновска
  9.
  Ивка Павлинова Цветанова
  10. Светослава Илиева Цветанова
  11. Татяна Иванова Христова
  12. Виолета Вескова Митова
  13. Нели Петкова Георгиева
  14. Искра Иванова Мухляшка
  15. Марияна Пламенова Павлова
  16. Даниел Йотов Георгиев
  Добавено на 24 Ноември 2016
  Заглавие на документ
  Заглавие на документ
  Примерно заглавие на документа
  Примерно заглавие на документа
  Друг примерен файл
  Друг примерен файл
  Примерно заглавие
  Примерно заглавие